Nacházíte se na stránce:SlužbyKnihovní řád

Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Knihovní řád

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Žamberk, schválenou Zastupitelstvem města Žamberk usnesením č. 1315/10 29/2010-ZAST ze dne 13.4.2010  a podle § 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů, je vydán tento knihovní řád:

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1 - Poslání a činnost Městské knihovny Žamberk

Městská knihovna Žamberk je knihovnou základní ve smyslu § 3 a  § 12 zákona č.257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „knihovní zákon“) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a za účelem zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

 

Městská knihovna Žamberk je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Žamberkem.

 

Městská knihovna Žamberk je zapsána v evidenci knihoven dle § 2 písm. a)  a § 5 knihovního zákona.

 

Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

Městská knihovna Žamberk (dále jen knihovna) poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v § 4 knihovního zákona. Jsou to zejména:

 

a)   výpůjční služby:    

 • prezenční půjčování - půjčování knih a periodik v budově knihovny
 • absenční půjčování - půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny
 • meziknihovní výpůjční služby  dle § 14 knihovního zákona

 

b)   informační služby:

 • poradenské služby o katalozích, fondech a využívání knihovny
 • poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací
 • přístup na veřejný internet
 • konzultační služby

 

c)   vzdělávací a kulturní  služby:

 • pořádání bibliotematických lekcí pro všechny typy škol
 • pořádání přednášek, besed a dalších akcí pro děti, studenty i nejširší veřejnost
 • propagace služeb knihovny, propagace čtenářství a literatury

 

d)   regionální služby pro obecní a místní knihovny obvodu Městské knihovny Žamberk.

 

Městská knihovna Žamberk účtuje poplatky v souladu s knihovním řádem a jeho přílohou Ceníkem služeb a poplatků.

 

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

 

Čl. 3 - Registrace uživatele a ochrana jeho osobních údajů

Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné smlouvy ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele a na základě zaplacení stanovených poplatků. Platnost čtenářského průkazu je třeba jedenkrát ročně obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku služeb a poplatků. Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí čtenář. Uživatel je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených ve smlouvě a ztrátu nebo zneužití průkazu. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen odevzdat čtenářský průkaz u výpůjčního pultu. Bez platného čtenářského průkazu a zaplacení případných dalších poplatků náležejících knihovně dle Ceníku služeb a poplatků si nelze vypůjčovat a to ani prezenčně. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

 

Městská knihovna Žamberk je správcem osobních údajů svých registrovaných uživatelů, zákonných zástupců registrovaných uživatelů do 15 let a dalších uživatelů služeb. Knihovna zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Účelem zpracování osobních údajů je evidence registrovaných uživatelů knihovny, evidence účastníků vzdělávacích kurzů, seminářů apod. pořádaných knihovnou a administrace poskytovaných služeb.

 

Městská knihovna Žamberk zpracovává základní a další osobní údaje výše uvedených subjektů údajů, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní.

 

Údaje jsou zpracovávány z důvodu:

a) poskytování knihovnických a informačních služeb uživatelům,

b) ochrany knihovního fondu a dalšího majetku ve vlastnictví zřizovatele,

c) zneužití přístupu na internet,

d) statistické hodnocení činnosti knihovny,

e) evidence příjmů a vymáhání pohledávek,

f) postupu při vyřizování žádosti uživatelů,

g) informování o službách knihovny,

h) účasti na vzdělávacích aj. akcích.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné údaje, které za tímto účelem ověřuje. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Městská knihovna Žamberk zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 

1. Základní údaje registrovaného uživatele (do 15 let i jeho zákonného zástupce) jsou:

a) jméno a příjmení,

b) adresa trvalého pobytu, adresa pobytu cizince na území ČR

c) datum narození

 

2. Další údaje uživatele, které žadatel o registraci není povinen uvést (nepovinné údaje), jsou:

a) kontaktní adresa uživatele pro posílání zpráv, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu,

b) telefonní číslo.

 

Základní údaje je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje není povinen uvést. Poskytnutí základních údajů uživatelem a jejich zpracování Městskou knihovnou Žamberk je podmínkou pro poskytování adresných služeb, což jsou absenční výpůjčky dokumentů, rezervace dokumentů, výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS), případně další adresné služby. Uživatel, který neposkytne základní údaje, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány bez registrace.

 

Základní údaje zákonného zástupce uživatele do 15 let se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje dospělého uživatele. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.

 

Základní údaje ověřuje zaměstnanec knihovny podle platných osobních dokladů uživatele (nebo zákonného zástupce) při zápisu uživatele (tj. první registraci), při změněn kteréhokoliv z těchto údajů a při obnovení registrace.

 

Registrovaný uživatel nebo jeho zákonný zástupce jsou povinni změny jména, příjmení a adresy osobně oznámit bez zbytečného odkladu. Údaje podle bodu 2 uvede uživatel, pokud chce umožnit, aby tyto údaje knihovna využívala pro komunikaci s ním o poskytnutých knihovnických a informačních službách.

 

3. Služební údaje se týkají provedených transakcí ve čtenářském kontě uživatele. Jedná se zejména o údaje o:

a) registraci a knihovním průkazu,

b) předmětu, místě a čase provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo evidované prezenční výpůjčky,

c) rezervaci knihovní jednotky,

d) výpůjčce prostřednictvím MVS,

e) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce,

f) odeslaných upomínkách.

 

Písemnosti, týkající se osobních údajů jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

Osobní údaje uchovává knihovna také v počítačových databázích, které dokumentují údaje a změny v nich provedené. Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh. Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od posledního registračního období uplynuly 3 roky a nemá vůči knihovně žádné pohledávky.

 

Knihovna uchovává historii výpůjček po dobu nezbytně nutnou, tzn. po dobu existence profilu uživatele. Výmaz historie výpůjček lze provést pouze na základě žádosti na stanoveném formuláři a za předpokladu, že nejsou evidovány pohledávky. Z oprávněného zájmu nelze provést výmaz výpůjček v době kratší než 12 měsíců od poslední výpůjčky.

 

Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje knihovna skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, a další právní předpisy. Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

 

Čl. 4 - Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

 1. Uživatelé mají právo využívat veřejné knihovnické a informační služby knihovny dle Knihovního řádua v souladu s § 4 knihovního zákona.
 2. Uživatelé mají právo na bezplatné služby v rozsahu § 4 odst. 2 knihovního zákona.
 3. Uživatelé mají právo podávat podněty a návrhy k práci knihovny a to ústně nebo písemně výpůjční službě nebo řediteli knihovny.
 4. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny k udržení pořádku a ochraně majetku knihovny. Při používání výpočetní techniky, přístupu na internet a WiFi se uživatelé řídí Provozním řádem pro využívání internetu a WiFi pro veřejnost – viz čl. 13 a 14.
 5. Uživatelé jsou povinni chránit a nepoškozovat majetek knihovny, její zařízení i knihovní fondy.
 6. Uživatelé jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 7. Po skončení akcí pro děti zodpovídají za odchod dítěte z knihovny rodiče.
 8. Nevyjádří-li se uživatel jinak, předpokládá se, že souhlasí se zveřejňováním obrazových materiálů (především fotografií) z akcí na webových stránkách, Facebooku a informačních letácích knihovny a jejího zřizovatele a v tisku. Zveřejňování obrazových materiálů přitom splňuje tyto podmínky:
  1. primárním účelem je poskytování informací veřejnosti o činnosti knihovny a jejich aktivitách, prezentace dosažených úspěchů, informace o proběhlých nebo chystaných akcích atp.
  2. nejde o systematické zpracování, tzn. k zobrazeným či zaznamenaným osobám nejsou systematicky přiřazovány další osobní údaje a nejsou na základě toho vytvářeny další evidence,
  3. nejedná se o znevažující záznamy (tzn. záznamy, které mají způsobilost osobu dehonestovat, zesměšňovat, ukazovat v nepříznivé situaci, poukazovat na slabosti atp.),
  4. zveřejnění je časově omezené,
  5. nemá jiný účel než informační a nepoukazuje např. na nějaké citlivé údaje jako je rasa, národnost atd.,
  6. není určeno pro marketingové využití

V případě, že uživatel vyjádří přání nebýt fotografován, případně vyjádří

nesouhlas se zveřejněním, bude jeho přání knihovnou respektováno.

 1. Uživatel, který porušuje Knihovní řád, poškozuje majetek knihovny a nedodržuje v prostorách knihovny klid a pořádek, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za vzniklou škodu a povinnosti nahradit způsobenou škodu dle platných právních předpisů.

 

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 

Čl. 5 - Způsoby půjčování

Uživatelům se půjčují absenčně nebo prezenčně dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele a po vyhledání či objednání požadovaného dokumentu uživatelem.

Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

 

Čl. 6 - Rozhodnutí o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - příslušná ustanovení o půjčování věci.

Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu s autorským zákonem č. 121/2002 Sb.         

Mimo budovu se dokumenty nepůjčují jestliže:

a)   hrozí nebezpečí jejich nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)   jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,

c)   běžné půjčování by bylo v rozporu s právními předpisy,

d)   byly vypůjčeny z jiných knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.

 

Čl. 7 - Postupy při půjčování

 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka, rovněž je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny.
 3. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Převzetí  dokumentu vyšší finanční hodnoty je uživatel povinen stvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení.
 4. Požadovaný dokument si může čtenář rezervovat (netýká se periodik). Adresu případného dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.
 5. Uživatel průkazky oddělení pro děti má právo půjčovat si dokumenty pouze z tohoto oddělení, taktéž uživatel průkazky pro dospělé má právo půjčovat si dokumenty  pouze z oddělení pro dospělé čtenáře.

 

Čl. 8 - Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu (absenční výpůjčky) činí 4 týdny.

Výpůjčky (kromě rezervovaných) lze bezplatně 2x prodloužit, vždy o další 4 týdny. Prodlužovat lze nejdříve 14 dní před koncem původní výpůjční lhůty. Okamžikem prodloužení je původní výpůjční doba ukončena.

Prodloužit výpůjčky, které má již další čtenář rezervované, lze pouze 1x a to o týden.

Výpůjčky se neprodlužují automaticky. Čtenář si je prodlouží sám ve svém čtenářském kontu přístupném na webu knihovny, případně o prodloužení požádá při návštěvě knihovny. Je možno rovněž požádat o prodloužení e-mailem či SMS zprávou.

Za výpůjčky, které jsou po termínu vrácení a nebyly prodlouženy (případně je již prodloužit nelze), se účtují sankční poplatky dlepřílohy knihovního řádu  – Ceníku služeb a poplatků.

Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční dobu.

Počet výpůjček je omezen - čtenář může mít půjčeno maximálně 20 knih, 20 časopisů a 10 dalších jednotek (audioknihy, společenské hry, mapy). Na požádání mohou pracovníci knihovny v odůvodněných případech tento limit zvýšit.

 

Čl. 9 - Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit dokumenty v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. V opačném případě nese zodpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu stejnou jako při jeho ztrátě.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Uživatel ručí za půjčené dokumenty po celou dobu půjčení. Není oprávněn vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám.

 

Čl. 10 - Povinnosti uživatelů při půjčování mimo budovu

Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

Vrací-li uživatel  vypůjčený dokument poštou, je povinen ho řádně zabalit a poslat doporučeně. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.

Jestliže uživatel nevrátil dokument půjčený mimo budovu v stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky) dle platného Ceníku služeb a poplatků. Uživatel je povinen vyrovnat všechny poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby. Bez zaplacení sankčních poplatků knihovna dokumenty nepřevezme.

Přesáhne-li jednorázově částka sankčních poplatků 400 Kč, nad tuto částku se již dále nezvyšuje.

Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument nevrátí, může knihovna vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek ve výši nákladů spojených s vymáháním a nákladů právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 11 - Povinnosti uživatelů v čítárně knihovny

Uživatel má povinnost chovat se v čítárně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny.

Přístup do čítárny je povolen pouze na průkaz uživatele nebo po svolení pracovníka knihovny (v případě žádosti o přístup k internetu). Vstup ostatních návštěvníků není omezen po dobu konání kulturní či vzdělávací akce.

Uživatel si může zapůjčit absenčně z čítárny dokumenty (periodika), které jsou k tomu určené, avšak až po zaregistrování výpůjčky pracovníkem knihovny.

Do prostorů čítárny se nesmějí vnášet potraviny a tekutiny. Uživatelé se vyvarují chování, jež má za následek znečištění prostorů knihovny.

 

Čl. 12 - Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu prostřednictvím MVS z jiné knihovny. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která dílo půjčuje. Uživatel se podílí finančně na nákladech vzniklých v souvislosti s výpůjčkou (viz Ceník služeb a poplatků).

 

IV. PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU A WIFI PRO VEŘEJNOST

 

Čl. 13 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky a přístupu na internet

 1. Přístup na internet je v provozní době Městské knihovny Žamberk umožněn všem návštěvníkům (registrovaným i neregistrovaným uživatelům) zdarma.
 2. Návštěvníkům je k dispozici počítač s připojením na internet v čítárně knihovny. Před vstupem do čítárny je nutno se ohlásit u výpůjčního pultu.
 3. Uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu 30 minut. Tuto dobu lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.
 4. Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
 5. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na pevný disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení operačního systému, webového prohlížeče či jiného programovaného vybavení.
 6. Uživatel  se nesmí pokoušet jakýmkoliv způsobem získat přístupová práva, která mu nepřísluší. Pokud uživatel získá jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit knihovníkovi.
 7. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
 8. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Po uživateli bude požadována náhrada způsobené škody.
 9. Do počítače je zakázáno připojovat jakékoliv zařízení s výjimkou paměťových zařízení typu USB flash disk primárně určených pro přenos dat. Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel uložit na tato přenosná média.
 10. Je zakázáno manipulovat s připojením počítače do LAN, případě připojovat do LAN jakoukoliv jinou výpočetní techniku.
 11. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 12. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné.
 13. Není dovoleno provozování počítačových her. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickou a pornografickou tématikou. Uživatel nesmí dále navštěvovat stránky, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, např. stránky obsahující nebo odkazující na nelegální software,  stránky propagující potlačování lidských práv a svobod,  stránky s národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog atd.
 14. Knihovna nenese odpovědnost za obsah informací, za rychlost spojení a za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.
 15. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 16. Veškerý přístup k internetu je monitorován. V případě porušení  provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen.

 

Čl. 14 - Provozní řád WiFi sítě

 1. Připojením k síti je uživatel vázán dodržovat veškeré pokyny k užívání internetu uvedené v čl. 13 tohoto řádu.
 2. WiFi síť je koncipována pro základní omezené připojení návštěvníků knihovny k internetu za účelem získávání informací z webových stránek, vzdělávání, e-mailové komunikace a komunikace se samosprávou a státní správou.
 3. Síť přiděluje privátní dynamickou IP adresu, nikoli reálnou ani pevnou IP adresu. Vzhledem k zajištění plynulého chodu pro všechny uživatele je nežádoucí dlouhé a souvislé stahování velkého množství dat. Na stránky (adresy) obsahující erotiku, pornografii, poskytující data, která jsou předmětem ochrany autorského zákona, mající rasistický, fašistický, teroristický či jinak nebezpečný obsah může být bez předchozího upozornění omezen přístup. Knihovna může nastavit aktuálně pravidla povolených a nepovolených přístupů podle vývoje legislativy.
 4. Uživatel je povinen používat pouze IP adresu, která mu bude přidělena. Bude-li zjištěno používáním jiných IP adres, má knihovna právo zamezit uživateli další připojování k síti. V síti není povoleno používat P2P (Peer to Peer) sítě. V síti není dovoleno spouštět vlastní DHCP server.
 5. Knihovna neposkytuje uživatelům technické zařízení k využívání této služby, zaměstnanci nezajišťují konfiguraci vlastních zařízení uživatelů, ani neposkytují žádnou podporu.
 6. Uživatel je povinen používat pouze zařízení schválené pro provoz v ČR s výkonem odpovídajícím normám vydaných Českým telekomunikačním úřadem, které jsou veřejně k dispozici na www.ctu.cz.
 7. Na připojení k WiFi není právní nárok a knihovna neodpovídá za škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku nefunkčnosti, přerušení nebo snížení kvality připojení. Rychlost přenosu ani odezvy nejsou v síti garantovány.
 8. Knihovna je oprávněna okamžitě zamezit připojení uživatele s nevhodným chováním na síti: především je zakázáno spamování (rozesílání nevyžádané pošty) či snaha o kompromitaci ostatních. Provoz v síti je monitorován a důležité informace o přístupech k jednotlivým službám jsou ukládány po dobu nezbytně nutnou.

 

V. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

 

Čl. 15 - Náhrada škod

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

a)   uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě přiměřeně stejné kvality,

b)   jestliže náhrada podle předchozího bodu není možná nebo účelná, může knihovna požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek: cena dokumentu a manipulační poplatek za úkony knihovny spojené s likvidací škody,

c)   v případě finanční náhrady je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu), součástí náhrady je i manipulační poplatek za úkony knihovny spojené s likvidací škody

O způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo o způsobu náhrady škody vzniklé poškozením dokumentu rozhoduje ředitel knihovny.

Uživatel je povinen hradit i všechny ostatní náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou či poškozením dokumentu vznikly.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných právních předpisů.

 

Čl. 16 - Poplatky za porušení knihovního řádu

Poplatek z prodlení je uživatel povinen zaplatit v případě, že  byla překročena stanovená lhůta pro vrácení dokumentu.

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po třech bezvýsledných upomínkách následuje ve spolupráci se zřizovatelem knihovny vymáhání právní cestou.

V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen hradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnými právními předpisy.

Při ztrátě průkazu uživatele si knihovna účtuje manipulační poplatek za  vystavení náhradního průkazu uživatele.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

 

Knihovní řád byl schválen usnesením rady města Žamberka č. 03/2022-RADA/115 dne 23.11.2022.

 

Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2023 a vydává se na dobu neurčitou. Tímto se ruší předchozí Knihovní řád z 1.9.2019.

 

Přílohy : Ceník služeb a poplatků Městské knihovny Žamberk

 

 

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

Poplatky za registraci uživatele:
Vystavení čtenářského průkazu:30 Kč
Registrační poplatek na 1 rok – oddělení pro dospělé200 Kč
Registrační poplatek na 1 rok – oddělení pro děti5 Kč

 

Doplňující poplatky
Rezervace knih5 Kč
Internet pro veřejnostZdarma
Meziknihovní výpůjční služba příspěvek na poštovné za každý svazek80 Kč

 

Sankční poplatky z prodlení

za výpůjčky, které jsou po termínu vrácení a nebyly prodlouženy (případně je již prodloužit nelze), se účtují sankční poplatky ve výši 1 Kč za každou výpůjčku za každý den.

 

Poplatky za písemné upomínky o vrácení výpůjček
1. upomínka40 Kč
2. upomínka60 Kč
3. upomínka80 Kč
Ke všem upomínkám jsou připočteny sankční poplatky z prodlení.

 

Náhrady ztracených a poškozených dokumentů:
Zaplacení plné ceny ztraceného či zničeného dokumentu + poplatek 10 Kč
Nebo dodání nového výtisku téhož dokumentu + poplatek 10 Kč
Poplatek za poškození knihovnické úpravy dokumentu 20 Kč

 

Bez zaplacení poplatků nelze provádět další výpůjčky.