Nacházíte se na stránce:SlužbyVeřejný internet

Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Veřejný internet

Pokyny pro využívání výpočetní techniky a přístupu na internet

 1. Přístup na internet je v provozní době Městské knihovny Žamberk umožněn všem návštěvníkům (registrovaným i neregistrovaným uživatelům) zdarma.
 2. Návštěvníkům je k dispozici počítač s připojením na internet v čítárně knihovny. Před vstupem do čítárny je nutno se ohlásit u výpůjčního pultu.
 3. Uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu 30 minut. Tuto dobu lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.
 4. Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
 5. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na pevný disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení operačního systému, webového prohlížeče či jiného programovaného vybavení.
 6. Uživatel  se nesmí pokoušet jakýmkoliv způsobem získat přístupová práva, která mu nepřísluší. Pokud uživatel získá jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit knihovníkovi.
 7. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
 8. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Po uživateli bude požadována náhrada způsobené škody.
 9. Do počítače je zakázáno připojovat jakékoliv zařízení s výjimkou paměťových zařízení typu USB flash disk primárně určených pro přenos dat. Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel uložit na tato přenosná média.
 10. Je zakázáno manipulovat s připojením počítače do LAN, případě připojovat do LAN jakoukoliv jinou výpočetní techniku.
 11. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 12. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné.
 13. Není dovoleno provozování počítačových her. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickou a pornografickou tématikou. Uživatel nesmí dále navštěvovat stránky, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, např. stránky obsahující nebo odkazující na nelegální software,  stránky propagující potlačování lidských práv a svobod,  stránky s národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog atd.
 14. Knihovna nenese odpovědnost za obsah informací, za rychlost spojení a za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.
 15. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 16. Veškerý přístup k internetu je monitorován. V případě porušení  provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen.

 

Provozní řád Wifi sítě

 1. Připojením k síti je uživatel vázán dodržovat veškeré pokyny k užívání internetu uvedené v čl. 13 tohoto řádu.
 2. WiFi síť je koncipována pro základní omezené připojení návštěvníků knihovny k internetu za účelem získávání informací z webových stránek, vzdělávání, e-mailové komunikace a komunikace se samosprávou a státní správou.
 3. Síť přiděluje privátní dynamickou IP adresu, nikoli reálnou ani pevnou IP adresu. Vzhledem k zajištění plynulého chodu pro všechny uživatele je nežádoucí dlouhé a souvislé stahování velkého množství dat. Na stránky (adresy) obsahující erotiku, pornografii, poskytující data, která jsou předmětem ochrany autorského zákona, mající rasistický, fašistický, teroristický či jinak nebezpečný obsah může být bez předchozího upozornění omezen přístup. Knihovna může nastavit aktuálně pravidla povolených a nepovolených přístupů podle vývoje legislativy.
 4. Uživatel je povinen používat pouze IP adresu, která mu bude přidělena. Bude-li zjištěno používáním jiných IP adres, má knihovna právo zamezit uživateli další připojování k síti. V síti není povoleno používat P2P (Peer to Peer) sítě. V síti není dovoleno spouštět vlastní DHCP server.
 5. Knihovna neposkytuje uživatelům technické zařízení k využívání této služby, zaměstnanci nezajišťují konfiguraci vlastních zařízení uživatelů, ani neposkytují žádnou podporu.
 6. Uživatel je povinen používat pouze zařízení schválené pro provoz v ČR s výkonem odpovídajícím normám vydaných Českým telekomunikačním úřadem, které jsou veřejně k dispozici na www.ctu.cz.
 7. Na připojení k WiFi není právní nárok a knihovna neodpovídá za škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku nefunkčnosti, přerušení nebo snížení kvality připojení. Rychlost přenosu ani odezvy nejsou v síti garantovány.
 8. Knihovna je oprávněna okamžitě zamezit připojení uživatele s nevhodným chováním na síti: především je zakázáno spamování (rozesílání nevyžádané pošty) či snaha o kompromitaci ostatních. Provoz v síti je monitorován a důležité informace o přístupech k jednotlivým službám jsou ukládány po dobu nezbytně nutnou.