Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2012

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

V roce 2012 knihovna hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 1 827 tis. Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů v částce 231 673 Kč a dále příjem z regionálních funkcí ve výši 34 340 Kč a ze sdružených prostředků obcí ve výši 38 000 Kč.

 

Celkem bylo v roce 2012 použito na rozšíření výpůjčního fondu 339 060 Kč. Z této částky činil nákup knih 292 595 Kč a nákup periodik 46 465 Kč.

 

Rozšíření knihovního fondu o nové knihy bylo větší než v minulém roce, celkem jich bylo zakoupeno 1 871. Vyřazeno bylo 3 403 zastaralých či poničených knih.

 

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 51 233 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

 

Rozšířili jsme nabídku audioknih, po nichž poptávka stále stoupá. Čtenáři si již také zvykli, že mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně). Knihovna během roku vyřídila navíc 59 požadavků na meziknihovní výpůjční službu.

 

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti roku 2011 opět stoupl a to na 1 386, z toho 434 ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 22,35 % obyvatel města a okolí. Další nemalý počet uživatelů našeho knižního fondu tvoří rodinní příslušníci registrovaných. Knihovnu fyzicky navštívilo 21 665 návštěvníků.

 

V roce 2012 jsme opět dosáhli zvýšení počtu návštěvníků (registrovaných i neregistrovaných) i zvýšení počtu výpůjček, ačkoliv knihovna byla v září čtrnáct dní uzavřena z důvodu revize a malování.

 

Počet výpůjček v roce 2012 činil celkem 65 308, z toho 53 444 bylo knih a 11 864 periodik. V kategorii knih stoupl počet výpůjček beletrie pro dospělé na 32 375 a beletrie pro děti na 10 076, mírně klesl naopak počet výpůjček naučné literatury pro dospělé na 9 013 a výpůjček naučné literatury pro děti na 1 980. Odklon od naučné literatury se objevil už v minulých letech, projevuje se zde trend vyhledávat informace více na internetu než z knih. Naopak pokračující meziroční nárůst četby beletrie pro děti i dospělé je v konkurenci ostatních volnočasových aktivit potěšující.

 

Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP region 08. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou akci Čtení pomáhá atd. Zapojili jsme se do celoroční soutěže pro dětské čtenáře Lovci perel, která se ukázala být časově náročná, ale děti si ji rychle oblíbily a do soutěže se jich již přihlásila více jak stovka.

 

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2012 v knihovně proběhlo 125 kulturních a vzdělávacích akcí – namátkou vybírám besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou, besedu o ex-libris doplněnou výstavou, promítání dokumentárních filmů s knižní tematikou, dvě přednášky Českého červeného kříže, beseda s astroložkou, cyklus výtvarných dílen pro dospělé atd. Podstatně více než dříve se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku a pro děti jsme zorganizovali i mnoho jednorázových akcí, např. celotýdenní akce Andersenův týden, dále Filipojakubské odpoledne, prázdninové Indiánské dopoledne v knihovně, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, akce ke Dni pro dětskou knihu – Za pohádku pohádka, Mikulášské půjčování, cyklus výtvarných dílen pro děti – Lichožroutí dílna, Moje vlastní kniha, koláže Kufřík na prázdniny, podzimní výroba skřítků z přírodnin, vánoční výtvarná dílna atd. Velký úspěch u dětí měl Lampičkový večer, pořádaný ve spolupráci s Literárně-dramatickým oborem ZUŠ, na kterém si děti navzájem četly ze svých oblíbených knih. Celkem tak proběhlo 58 akcí pro děti a dospělé.

 

Pro každý ročník ZŠ a i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2012 proběhlo celkem 49 bibliotematických hodin pro školy. Historicky poprvé proběhlo v knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, kterého se zúčastnily všechny první třídy a prvňáčci skládali slib do rukou starosty.

 

Před dvěma lety jsme vybavili čítárnu výstavním závěsným systémem a od té doby se nám daří nabídku výstav stále rozšiřovat. Kromě tradičních výstav dětských prací roste i počet výstav na profesionální úrovni. Některé z našich výstav navštívily i celé školní kolektivy. V čítárně i v ostatních prostorách knihovny jsme během roku připravili 18 výstav – namátkou vybírám: Domečky pro Kukyho, Lichožrouti, Skřítkové z přírodnin, Velikonoční výstava, Z nejkrásnějších českých ex-libris, výstava modrotisku, výstava herbářů, dále např. výstavy: Jaroslav Vrchlický, 100 let české skautské literatury, výstava prací klientů centra Péče o duševní zdraví, výstava šperků z kamene a kovů, Novoročenky známých českých výtvarníků a další. Za zmínku určitě stojí výstava maleb handicapovaného malíře Tomáše Rybičky, součástí bylo promítání TV dokumentu o jeho tvorbě a vernisáž výstavy natáčela TV Prima.

 

Knihovna v loňském roce vykonávala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích – Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí. Pro tyto knihovny zajišťujeme různé činnosti dle požadavků krajské knihovny, např. jsme v nich zrevidovali knihovní fondy o 7 979 svazcích, nakoupili a zpracovali 619 knih, distribuovali do nich 38 souborů knih o 2 317 svazcích atd.

 

Příjemnou změnou pro návštěvníky knihovny je nové vymalování veškerých prostor, pozitivně hodnotí i novou výzdobu knihovny.

 

Zpět