Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2013

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

V tomto roce jsme hospodařili s příspěvkem zřizovatele ve výši 1 862 tis. Kč. Vlastní činností jsme získali 246 tis. Kč (16 tis. Kč na plán), další příjmy ve výši 34 tis. Kč jsme měli ze služeb poskytovaných knihovnám našeho regionu a 33 tis. Kč jsme obdrželi od okolních obcí.

 

Na rozšíření výpůjčního fondu jsme použili 330 tis. Kč, z toho na nákup knih 287 tis. Kč a na nákup periodik 43 tis. Kč. Za tuto částku jsme nakoupili a zpracovali 1 578 nových titulů a pravidelně odebírali 94 druhů časopisů.

Stav výpůjčního fondu byl k datu konce roku 52 663 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu. Vyřazeno z důvodu poškození nebo zastarání bylo 395 knih.

 

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti roku 2012 opět stoupl a to na 1 427, z toho 448 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 23,02 % obyvatel města a okolí. Většina registrovaných čtenářů si však půjčuje knihy i pro ostatní členy rodiny, počet skutečných uživatelů služeb knihovny tak odhadujeme na 2/3 obyvatel města.

Knihovnu fyzicky navštívilo 23 710 návštěvníků a dalších 6 272 ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

 

Počet výpůjček v roce 2013 činil celkem 65 934, z toho 52 975 bylo knih a 12 959 periodik.

 

Kromě klasických knih půjčujeme také audioknihy, výběr titulů postupně doplňujeme. Zavedli jsme novou službu - půjčování společenských her. Poptávka po nich je veliká, proto nabídku výrazně rozšiřujeme. Uživatelé služeb knihovny si již také zvykli, že mají stálý přístup k nejnovějším číslům týdeníků (k dispozici k přečtení v čítárně). Požadavků na meziknihovní výpůjční službu jsme během roku vyřídili 95, jejich počet také stoupl.

 

Naše knihovna je členem Klubu dětských knihoven SKIP. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá. Účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se také do nového celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, kde jsme dosáhli dvou velkých úspěchů - naše knihovna vyhrála I. ročník této soutěže a jedna z našich čtenářek se stala absolutní vítězkou.

 

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2013 v knihovně proběhlo 123 kulturních a vzdělávacích akcí – namátkou vybírám besedu se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, vystoupení spisovatele Jiřího Dědečka, přednášku o historii českých panovníků, cestopisnou besedu o Peru, dvě přednášky Českého červeného kříže atd. Velmi úspěšné byly cykly výtvarných dílen pro dospělé Tea Bag Folding a Scrapbooking. Dále jsme např. po celé září byli zapojeni do charitativní akce Sbírka pro světlušku. V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 11 výstav, největší ohlas měly výstavy novoročenek, kuchyňských doplňků staročeské kuchyně, adventní patchworková výstava a výstava Čeští panovníci.

 

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku, ale zorganizovali jsme i mnoho jednorázových akcí, např. divadelní představení Krakonošova velikonoční pohádka, Andersenův týden, dále Filipojakubské odpoledne, prázdninové dopoledne v knihovně s Asterixem a Obelixem, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Mikulášské půjčování, Deskohraní, cyklus výtvarných dílen pro děti – decoupage na téma zahradní párty, jablíčková výtvarná dílna, vánoční výtvarná dílna a další akce.

 

Pro každý ročník ZŠ a SŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2013 proběhlo celkem 44 bibliotematických hodin pro školy. Spolu s oběma místními základními školami se podílíme na průběhu Noci s Andersenem. Po loňském úspěchu jsme v červnu uspořádali další ročník pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 84 dětí slavnostně skládalo slib do rukou starosty města.

 

Knihovna i v r.2013 zajišťovala služby pro 14 místních knihoven v okolních obcích. V těchto knihovnách provádíme revize knižního fondu, pořádáme pro ně porady, distribuujeme soubory knih ze střediskového fondu, nakupujeme a zpracováváme knihy, organizujeme sdružování financí obcí na nákup knih atd.

Od března jsme v naší knihovně rozšířili výpůjční dobu v pondělí a v pátek, což mělo u čtenářů příznivý ohlas.

Ve stejnou dobu jsme uvedli do provozu nový web www.knihovnazamberk.cz, který nám umožňuje pružně informovat o novinkách a akcích knihovny.

 

Během roku jsme pokračovali v kultivování prostředí knihovny. Získali jsme grant Ministerstva kultury na vybavení novými počítači. Zakoupili jsme sedací vaky do dětského oddělení pro útulný koutek pro teenagery. Snažíme se, aby prostředí knihovny vyhovovalo všem návštěvníkům a cítili se zde příjemně všichni - od nejmenších dětí, přes dospívající, střední generaci až po hůře pohyblivé seniory.

 

Velkým úspěchem v závěru loňského roku pro nás bylo v konkurenci ostatních knihoven kraje získat ocenění z Krajské knihovny v Pardubicích "za bohatou kulturní a vzdělávací činnost pro uživatele". Ocenění jsme převzali spolu se starostou města na slavnostním ceremoniálu v Pardubicích. Je ale pro nás současně závazkem do budoucna - určitě neusneme na vavřínech a dál budeme dělat vše pro to, aby s našimi službami byli čtenáři i ostatní uživatelé spokojeni.

 

Zpět