Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2014

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Knihovně byl v tomto roce schválen rozpočet ve výši 1 866 tis. Kč. Dalším příjmem byly poplatky čtenářů ve výši 244 035 Kč, dále měla knihovna příjem z regionálních funkcí ve výši 3 718 Kč a ze sdružených prostředků obcí ve výši 33 000 Kč.

 

Na rozšíření výpůjčního fondu bylo použito 376 843 Kč, z toho na nákup knih 338 156 Kč a na nákup periodik 38 687 Kč.

 

Celkem bylo zpracováno 1 948 nových svazků. Vyřazeno bylo 532 zastaralých či poničených knih.

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 54 079 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

 

Počet zaregistrovaných čtenářů vzrostl na 1 429, z toho 457 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je tak 23,05 % obyvatel města. Většina čtenářů si však půjčuje knihy i pro ostatní členy rodiny, počet skutečných uživatelů služeb knihovny tak odhadujeme na 2/3 obyvatel města.

 

Návštěvnost knihovny opět vzrostla - do knihovny zavítalo 25 570 návštěvníků a dalších 11 427 ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

 

Počet výpůjček v roce 2014 stoupl na 67 168, z toho 53 296 bylo knih a 13 872 periodik.

 

Rozšířili jsme nabídku audioknih i společenských her, po nichž poptávka stále roste. Uživatelé služeb knihovny si již zvykli, že mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně), nabídku jsme rozšířili o nová periodika na trhu - Téma a Echo. Knihovna během roku vyřídila také 54 požadavků na meziknihovní výpůjční službu a 268 svazků zapůjčila jiným knihovnám.

 

Jsme aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá, účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se i podruhé do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2014 se soutěže zúčastnilo 64 dětí.

 

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2014 v knihovně proběhlo 153 kulturních a vzdělávacích akcí (předtím to bylo 123). Pořádané besedy se týkaly různých témat, namátkou: cestopisné (Keňa, Indonésie, Japonsko), psychologické (Prevence syndromu vyhoření, Kořeny ženské spirituality, Cesta k čisté hlavě), zdravotnické (Diabetes), populárně vědecké (Pyramidy v Bosně) atd. Velmi úspěšný byl Hrabalovský podvečer, věnovaný 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Pokračovali jsme v cyklu výtvarných dílen - Scrapbooking pro pokročilé a Scrapbooking pro začátečníky. V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 9 výstav, největší ohlas měly výstavy Stopy v modrém - kyanotypika Jany Jirsové, Obrázky z Pastvin ak. malířky Bohuslavy Vladykové, Kreslený humor Dany Jedličkové. Knihovna je rovněž zapojena do organizace Žamberské akademie volného času.

 

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku, ale zorganizovali jsme i mnoho jednorázových akcí, např. tradiční Andersenův týden, dále Filipojakubské odpoledne, Pirátské odpoledne v knihovně, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Mikulášské půjčování, Deskohraní, cyklus výtvarných dílen pro děti aj. Velký úspěch mělo u dětí několik vystoupení skupiny Živé knihy, kdy jim skupina studentů předvedla dramatizaci Harryho Pottera.

 

Pro každý ročník ZŠ a SŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2014 proběhlo celkem 76 bibliotematických hodin pro školy (skoro dvojnásobný nárůst oproti roku 2013). Spolu s oběma místními základními školami se pravidelně účastníme Noci s Andersenem. Již tradičně v červnu pořádáme pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém letos 74 dětí slavnostně skládalo slib do rukou starosty města.

Knihovna v loňském roce opět zajišťovala tzv. regionální funkce podle pravidel stanovených Ministerstvem kultury pro 14 místních knihoven v okolních obcích - zajišťovala zde revize knižních fondů, prováděla metodické návštěvy, zpracovávala nové knihy, organizovala zapůjčování výměnných souborů knih atd.

 

Těší nás, že o služby knihovny je u nás ve městě zájem a počty návštěvníků a výpůjček nám každoročně stále rostou.

Zpět