Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2015

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Knihovně byl pro uplynulý rok schválen rozpočet ve výši 1 955 tis. Kč. Dalším příjmem byly poplatky čtenářů ve výši 238 359 Kč, dále z regionálních funkcí 51 350 Kč a ze sdružených prostředků obcí 35 000 Kč.

 

Na rozšíření výpůjčního fondu bylo použito 386 195 (včetně nákupu knih pro 14 okolních vesnických knihoven), z toho na nákup periodik 33 033 Kč.

 

Celkem bylo zpracováno 2 091 nových svazků. Vyřazeno bylo 4 212 zastaralých či poničených knih.

 

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 51 958 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

 

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti roku 2014 opět stoupl a to na 1 450, z toho 470 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 23,39 % obyvatel města a okolí, skutečný počet uživatelů služeb knihovny je ale cca dvojnásobný.

 

Knihovnu fyzicky navštívilo 24 924 návštěvníků a dalších 12 437 využilo on-line služeb, čímž došlo opět k mírnému nárůstu oproti roku předchozímu.

 

Počet výpůjček byl v roce 2015 65 110, z toho 162 výpůjček byly mapy, 13 202 periodika a 51 746  knihy a ostatní fondy.

 

Uživatelé služeb knihovny mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně). Knihovna během roku vyřídila také 64 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a 161 svazků zapůjčila jiným knihovnám.

 

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2015 v knihovně proběhlo 165 kulturních a vzdělávacích akcí (předtím to bylo 153). Pořádané besedy byly na různá témata - cestopisné i vzdělávací (např. První pomoc v praxi), s velkým úspěchem proběhla beseda uspořádaná k 165. výročí narození T. G. Masaryka, s pozitivními ohlasy se setkaly např. besedy s vizážistkou, které jsme proto několikrát opakovali, oba vánoční výtvarné kurzy pro dospělé atd. Pokračovali jsme v pravidelném pořádání výtvarných dílen scrapbooku, rozšířili jsme je na dva cykly - pro pokročilé a pro začátečníky. V knihovně jsme uspořádali také několik přednášek pro Žamberskou akademii volného času.

 

V listopadu proběhla v knihovně humanitární sbírka pro Ukrajinu, která se setkala s velkým ohlasem,  podařilo se nám do spolupráce zapojit i místní školy a organizace, které pomáhaly především s výrobou vánočních dárků pro ukrajinské děti.

 

V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 12 výstav, největší ohlas měly výstavy Marie Brožové "Obhajoba pastelky", obrazy a básně Bohumila Duška a výstava fotografií Vojtěcha Stádníka.

 

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku, ale organizujeme i jednorázové akce, např. tradiční Andersenův týden, dále Předčarodějnické odpoledne, prázdninové Středověké dopoledne v knihovně, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Mikulášské půjčování, Deskohraní, Barbie módní přehlídka, cyklus výtvarných dílen pro děti aj. S velkým úspěchem se setkaly besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou.

Pro každý ročník ZŠ a SŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2015 proběhlo celkem 77 bibliotematických hodin pro školy. Spolu s oběma místními základními školami se pravidelně účastníme Noci s Andersenem. Již tradičně jsme v červnu pořádali pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 71 dětí slavnostně skládalo slib do rukou starosty města.

 

Jsme aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá, účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se i potřetí do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2015 se soutěže zúčastnilo 50 dětí.

 

Knihovna v loňském roce opět zajišťovala tzv. regionální funkce podle pravidel stanovených Ministerstvem kultury pro 14 místních knihoven v okolních obcích - prováděla zde revize knižních fondů a metodické návštěvy, zpracovávala nové knihy, organizovala zapůjčování výměnných souborů knih atd.

 

V roce 2015 jsme zavedli tři nové služby:

1) půjčování map - máme zakoupený ucelený soubor turistických map celé ČR a vedle toho nabízíme také cyklomapy našeho regionu,

2) půjčování tematických dětských kufříků - zpracováno máme 17 rozličných témat,

3) půjčování ozdobných raznic a razítek (především s vánočními motivy).

 

          

 

Zpět