Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2016

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Městské knihovně Žamberk byl pro rok 2016 schválen příspěvek zřizovatele ve výši 2 070 tis. Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů ve výši 249 402 Kč, dále měla knihovna příjem z regionálních funkcí ve výši 51 290 Kč a ze sdružených prostředků obcí na nákup knih ve výši 32 000 Kč.

 

Výše čtenářských poplatků zůstala nezměněna - 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře a 50 Kč za registraci dětského čtenáře.

 

Celkem bylo v roce 2016 použito na rozšíření výpůjčního fondu 392 808 (v roce 2015 to bylo 386 tis. Kč), z toho na nákup periodik 37 581 Kč.

 

Bylo zpracováno 1 971 nových svazků, odepsáno 1 394 svazků. Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 52 535 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

 

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti předchozímu roku opět stoupl a to o 42 na 1 492, z toho 485 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 24,06 % obyvatel města a okolí. Údaj je ale zkreslen tím, že často jednu průkazku využívá více rodinných příslušníků, skutečných uživatelů služeb knihovny je proto dle našeho odhadu cca dvojnásobek.

 

Knihovně meziročně opět stoupl počet fyzických návštěv a to na 25 274 návštěvníků a dalších 8 746 využilo on-line služeb.

 

Počet výpůjček byl v roce 2016 62 853, z toho 51 002 bylo knih, audioknih a her, 11 674 periodik, 177 výpůjček byly mapy.

 

Rozšířili jsme nabídku audioknih i společenských her, po nichž poptávka stále roste, v nabídce máme zapůjčení turistických map, dětských tematických kufříků a výtvarných potřeb.   Uživatelé služeb knihovny mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně).

 

Knihovna během roku vyřídila také 34 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu.

 

Jsme členem SKIP, Klubu dětských knihoven, věnujeme se aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá, účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se i popáté do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2016 se soutěže zúčastnilo 78 dětí.

 

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2016 v knihovně proběhlo rekordních 225 kulturních a vzdělávacích akcí (rok předtím to bylo 165). Z toho bylo 60 kulturních akcí pro dospělé, 55 pro děti, 8 výstav a 102 bibliotematických hodin pro školy.

 

Podrobněji k uspořádaným akcím:

 

Pokračujeme v pravidelném pořádání výtvarných dílen scrapbooku, v roce 2016 jsme otevřeli dva cykly - pro pokročilé a pro začátečníky. Kromě scrapbooku pořádáme i výtvarné dílny tematické - velikonoční, vánoční.

 

Pořádané besedy byly na různá témata - cestopisné (např. Z Čech až na konec světa), zdravá výživa (Zdravé plodiny), životní styl (cyklus Cesta ženy - hormonální jóga) atd., oblíbené jsou např. i několikrát opakované přednášky vizážistky p. Beranové.

 

Uspořádali jsme také několik besed na literární témata - besedu o Jaroslavu Seifertovi, Josefu Topolovi a jeho synech Jáchymovi a Filipovi (Topolové ve větru). Nejúspěšnější byl večer zasvěcený Otu Pavlovi (Rybář, který miloval sport), který jsme měli doplněný i ochutnávkou oblíbených jídel Oty Pavla a výstavou preparovaných ryb. K besedám o J. Seifertovi a J. Topolovi byly v čítárně knihovny instalovány výstavy seznamující s jejich literárním dílem i životními peripetiemi.

 

Zcela novou aktivitou, které se knihovna začala věnovat, je cyklus přednášek trénování paměti. Přednášející knihovnice absolvovala akreditovaný kurz pro trenéry paměti podporovaný MPSV. Celkem proběhlo 19 lekcí trénování paměti (4 x 4 lekce pro čtyři stálé skupiny a 3 samostatné přednášky). Účastníci pravidelných lekcí pokračují v roce 2017 dalším cyklem.

 

V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 9 výstav, největší ohlas měly obrazy a básně Bohumila Duška.

 

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky a od nového školního roku i pro druháčky připravujeme každý měsíc čtenářské hodinky, zorganizovali jsme i mnoho jednorázových akcí, např. tradiční Andersenův týden, prázdninové Indiánské dopoledne v knihovně, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Mikulášské půjčování, deskohraní, výtvarné dílny pro děti aj. S velkým úspěchem se u dětí setkaly besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou.

 

Pro každý ročník ZŠ a SŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky, případně se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2016 proběhlo celkem 102 bibliotematických hodin pro školy (v r. 2015 77), nabídku knihovny využívají i školy z okolních obcí. Spolu s oběma místními základními školami (a v r. 2016 poprvé i s MŠ Erudio) slavíme Noc s Andersenem, zúčastnilo se jí tentokrát více jak 200 dětí.

 

Již tradičně v červnu pořádáme pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 86 dětí slavnostně skládalo slib do rukou starosty města.

 

Úplnou novinkou je otevření čtenářského klubu MRKNI (Máme Rádi Knížky) pro předškolní děti a jejich rodiče. Klub se schází jednou za měsíc a zprostředkovává rodičům přehled o nově vydávaných dětských knihách a seznamuje je s knížkami, které ze svého dětství nemohou znát. Součástí je i předčítání, vyprávění i vyrábění a různé hry na podporu slovní zásoby dětí.

 

Celoměstskou aktivitou, do které je knihovna už od počátku zapojena, je Žamberská akademie volného času. My jsme ŽAVČ v letošním roce na půdě knihovny přivítali několikrát: v lednu proběhly pro dvě skupiny účastníků přednášky na téma vlivu médií, v listopadu jsme pořádali ve spolupráci s hvězdárnou v Hradci Králové přednášku o novinkách v dobývání vesmíru a další přednášku na téma astrologie. Jedna z knihovnic vedla pro ŽAVČ dvě výtvarné dílny a vedoucí knihovny měla třikrát přednášku s prezentací o současných knihovních službách.

 

Knihovna v loňském roce zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích. V šesti z nich jsme provedli revize knižního fondu. Jedno společné setkání obecních knihovníků se uskutečnilo v březnu v MěK Žamberk. Celkem bylo v r. 2016 nakoupeno a zpracováno pro středisko do fondu VS 489 knih a do fondu VF 216 knih. Postupně celé knižní fondy knihoven převádíme do automatizovaného knihovního systému Clavius REKS. Distribuováno okolním knihovnám bylo 38 souborů knih o 2 281 svazcích.

 

Zpět