Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2017

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Knihovna hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 2 278 tis. Kč. Dalším příjmem byly poplatky čtenářů, na kterých bylo vybráno 209 412 Kč, dále měla knihovna příjem z regionálních funkcí ve výši 51 150 Kč, ze sdružených prostředků obcí ve výši 32 000 Kč a z grantu MK ČR 13 000 Kč.

 

Celkem bylo v roce 2017 použito na rozšíření výpůjčního fondu 378 665 , z toho na nákup periodik 45 111 Kč.

 

Bylo zpracováno 1 915 nových knih, odepsáno 5 720 knih.

 

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 48 730 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

 

Zaregistrovaných čtenářů bylo 1 407, z toho 453 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 22,69 % obyvatel města a okolí. Údaj je zkreslen tím, že tolerujeme používání jedné průkazky pro více rodinných příslušníků, skutečných uživatelů služeb knihovny je proto dle našeho odhadu cca dvojnásobek.

 

Do knihovny fyzicky přišlo 18 452 návštěvníků a dalších 6 498 využilo on-line služeb.

 

Počet výpůjček byl 51 610, z toho 42 423 bylo knih, 9 060 periodik, 127 výpůjček byly mapy.

 

Rozšířili jsme opět nabídku audioknih i společenských her, po nichž poptávka stále roste, v nabídce máme zapůjčení turistických map, dětských tematických kufříků a výtvarných potřeb. Uživatelé služeb knihovny mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků.

 

Knihovna během roku vyřídila také 39 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a 405 svazků zapůjčila ostatním knihovnám.

 

Výše čtenářských poplatků zůstala nezměněna - 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře a 50 Kč za registraci dětského čtenáře.

 

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním a společenském životě města. V roce 2017 v knihovně proběhlo 161 kulturních a vzdělávacích akcí. Z toho bylo 40 kulturních akcí pro dospělé, 48 pro děti, 6 výstav a 67 bibliotematických hodin pro školy.

 

A co vše se nevešlo do prosté řeči čísel a v knihovně se během roku 2017 událo?

 

První velkou událostí byla naše účast v soutěži Kamarádka knihovna, která hodnotí úroveň dětských oddělení a práce s dětmi. Kritérii je např. spokojenost s knihovnou (děti knihovně vystavují vysvědčení), procento dětských čtenářů v obci, nabídka školních a mimoškolních aktivit pro děti atd. Každou knihovnu, která postoupí do užšího výběru, navštíví a zhodnotí odborná komise. Ta nás po sečtení všech kritérií vyslala k našemu velkému překvapení do finále soutěže. To proběhlo slavnostně 1. června v Brně a my jsme v naší kategorii získali 2. místo v ČR! Radost z úspěchu máme velkou a současně je pro nás povzbuzením do další práce.

 

Druhou velkou událostí v naší knihovně byla rozsáhlá stavební rekonstrukce. Bylo provedeno zateplení pláště budovy s novou fasádou, vyměněna všechna okna, vstupní dveře i osvětlení, uvnitř knihovny byly instalovány rekuperační jednotky na výměnu vzduchu, zdivo ve výpůjčním prostoru i skladech bylo obnaženo a odstraněné omítky nahrazeny sanačními. Rekonstrukce byla náročná i v tom, že bylo nutno ochránit celý knižní fond a ostatní majetek knihovny před zničením a znečištěním.

 

Co se týká kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně, opět velký zájem vzbudily kurzy trénování paměti. Vzhledem k množství zájemců byly otevřeny současně čtyři kurzy trénování paměti pro začátečníky i pokročilé, každý po šesti lekcích. Trénování paměti a tzv. mozkový jogging jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, ale pro střední věk a seniory obzvlášť a je to aktivita, která se do služeb knihovny velmi hodí a daří se nám ji propagovat i mimo naši knihovnu – jednu přednášku měla naše knihovnice pro obyvatele penzionu a dvě v MěK Letohrad. V trénování paměti pokračujeme i nadále, další kurzy pro začátečníky i pokročilé jsou otevřeny i letos.

 

Pokračovali jsme také v pravidelném pořádání oblíbených výtvarných dílen scrapbooku, kromě nich jsme pořádali i výtvarné dílny tematické, např. vánoční, zentangle..

 

Pořádané besedy byly na různá témata - cestopisné (Balkán, Filipíny, Bangladéš…), první pomoc v praxi aj. Čtenáři se mohli zapojit také do kreslení a tvoření antistresových omalovánek na téma knihy a čtení.

 

Letos jsme pro čtenáře připravili novinku – možnost zapojit se do questingu, nebo-li hledačky v přírodě. Quest během podzimu absolvovalo postupně více jak sto lidí, kteří si užili vycházku spojenou s luštěním křížovky.

 

V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 6 výstav, největší ohlas měla autorská výstava obrazů, artefaktů a knižních ilustrací Martiny Jirčíkové.

 

Celoměstskou aktivitou, do které je knihovna už od počátku zapojena, je Žamberská akademie volného času, pro jejíž studenty jsme v knihovně během roku připravili tři přednášky a dvě výtvarné dílny.

 

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konala pravidelná čtvrteční předčítání. Pro prvňáčky a druháky připravujeme každý měsíc čtenářské hodinky, které mají za cíl zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke čtení. Pomocí her, hádanek s knižní tematikou, kvízů a zábavných úkolů si děti také obohacují slovní zásobu a prohlubují své znalosti pohádek a příběhů.  

 

Pro děti připravujeme i jednorázové akce, např. tradiční Andersenův týden, Mikulášské půjčování, deskohraní, počteníčko pro školní děti, výtvarné dílny, letos jsme např. oslavili s dětmi i Mezinárodní den plyšových medvědů, když nás navštívil medvěd Hugo-cestovatel.

 

Čtenářský klub MRKNI (Máme Rádi Knížky) pro předškolní děti a jejich rodiče se scházel jednou za měsíc a zprostředkovával rodičům přehled o nově vydávaných dětských knihách a seznamoval je s knížkami, které ze svého dětství nemohou znát. Součástí bylo i předčítání, vyprávění i vyrábění a různé hry podporující rozvoj dětí.

 

Pro každý ročník ZŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny - pro mateřské školy máme připraveno 6 druhů stálých programů, pro základní školy 30 druhů literárně zaměřených programů pro různé ročníky a 6 typů výtvarných programů. V roce 2017 proběhlo celkem 67 bibliotematických hodin pro školy, nabídku knihovny využívají i školy z okolních obcí (Klášterec, Kunvald, Líšnice...) Spolu s oběma místními základními školami a ZŠ Erudio organizujeme Noc s Andersenem, letos se jí v knihovně zúčastnilo více jak 200 dětí.

 

Již tradičně v červnu pořádáme pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 75 dětí slavnostně skládalo čtenářský slib.

 

Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP region 08, jedna z knihovnic je garantkou seznamu doporučených knih pro 1. třídu, který pro všechny ročníky ZŠ každoročně aktualizuje KDK SKIP 08.

 

Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá a to např. tím, že knihy zahrnuté do této akce máme označené samolepkami s logem. Účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se i počtvrté do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2017 se soutěže zúčastnilo 53 dětí.

Byli jsme osloveni Národní knihovnou s žádostí o pomoc při celonárodním výzkumu „České děti jako čtenáři v roce 2017“. Pro výzkum bylo vybráno šest našich dětských čtenářů a v knihovně s nimi a jejich rodiči proběhlo řízené dotazování. 

 

Knihovna v loňském roce opět zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích. Celkem bylo v r. 2017 pro ně nakoupeno a zpracováno 663 knih. Distribuováno okolním knihovnám bylo 40 souborů knih o 2 410 svazcích.

 

Zpět