Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2018

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Zpráva o činnosti knihovny za rok 2018

 

Knihovně byl pro rok 2018 schválen příspěvek zřizovatele ve výši 2 488 tis. Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů, na kterých bylo vybráno 258 848 Kč, dále měla knihovna příjem ze sdružených prostředků obcí na nákup knih do výměnného fondu 35 000 Kč.

 

Výše čtenářských poplatků zůstala nezměněna - 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře a 50 Kč za registraci dětského čtenáře.

 

Celkem bylo v roce 2018 použito na rozšíření výpůjčního fondu 414 452 , z toho na nákup periodik 41 010 Kč.

 

Bylo zpracováno 2 124 nových svazků, odepsáno 3 033 svazků.

 

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 47 821 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

 

Počet zaregistrovaných čtenářů bylo 1 497 (nárůst o 90 oproti minulému roku), z toho 519 (v r. 2017: 453) je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 24,15 % (v r. 2017: 22,69 %) obyvatel města a okolí. Údaj je ale zkreslen tím, že tolerujeme používání jedné průkazky pro více rodinných příslušníků, skutečných uživatelů služeb knihovny je proto dle našeho odhadu cca dvojnásobek.

 

Do knihovny fyzicky přišlo 24 353 návštěvníků (v r. 2017: 18 452) a dalších 8 029  využilo on-line služeb ( v r. 2017: 6 498).

 

Počet výpůjček byl v roce 2018 63 734 (v r. 2017: 51 610), z toho 53 182 bylo knih, 10 455 periodik, 97 výpůjček byly mapy.

 

Rozšířili jsme opět nabídku audioknih (fond obsahuje 325 jednotek) i společenských her (162 různých her), po nichž poptávka stále roste, v nabídce máme zapůjčení turistických map (v r. 2018 rozšířenu o mapy slovenských hor), dětských tematických kufříků a výtvarných potřeb. Uživatelé služeb knihovny mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně). Knihovna během roku vyřídila také 75 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a 469 svazků zapůjčila ostatním knihovnám.

 

Limit počtu zaměstnanců je stejný jako v minulém roce 4,0. Pracovnice se účastnily různých odborných seminářů pro knihovníky, celkem bylo vzdělávání zaměstnanců věnováno 24 dní.

 

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním a společenském životě města. V roce 2018 v knihovně proběhlo 196 kulturních a vzdělávacích akcí (v r. 2017: 161). Z toho bylo 61 kulturních akcí pro dospělé, 24 pro děti, 6 výstav a 105 bibliotematických hodin pro školy.

 

Co se týká kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně, opět velký zájem vzbudily kurzy trénování paměti. Vede je jedna z knihovnic, která absolvovala příslušné vzdělávání poskytované Společností pro trénování paměti a mozkový jogging a stala se letos certifikovanou trenérkou II. stupně. Vzhledem k množství zájemců byly otevřeny současně čtyři kurzy trénování paměti pro začátečníky i pokročilé, každý po šesti lekcích. Trénování paměti a tzv. mozkový jogging jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, ale pro střední věk a seniory obzvlášť a je to aktivita, která se do služeb knihovny velmi hodí, daří se nám ji však propagovat i mimo naši knihovnu – půlroční kurz vedla naše pracovnice v knihovnách v Letohradě a v Jablonném n. Orl. V trénování paměti budeme pokračovat i nadále, další kurzy pro začátečníky i středně i více pokročilé jsou nově otevřeny.

           

Pořádané akce byly na různá témata – cestopisné besedy: Od Černého moře ke Kaspickému, Na kole po Gruzii, Putování po Austrálii, Pěšky do Instanbulu…, dále proběhly výtvarné dílny, v březnu jsme v knihovně např. přivítali na setkání s občany předsedu ODS profesora Petra Fialu, v čítárně jsme během roku instalovali celkem 6 výstav atd.

 

V roce 2018 jsme velký důraz kladli na připomenutí a oslavy 100 let vzniku republiky. Připravili jsme k tomuto výročí výstavu z podkladů zapůjčených Nár. ped. muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze a v čítárně knihovny proběhly čtyři besedy na téma života za první republiky s amatérským historikem p.Vladislavem Severinem. Další besedu na téma vzniku ČSR jsme uspořádali ve spolupráci s PaedDr. Vladimírem Kopalem, tu jsme zpestřili podáváním dobových jednoduchých jídel (melta, rozpíčky, trhance..)

 

Celoměstskou aktivitou, do které je knihovna už od počátku zapojena, je Žamberská akademie volného času. Program probíhá na různých místech, my jsme ŽAVČ v r. 2018 na půdě knihovny přivítali několikrát: v lednu proběhla beseda s astroložkou p. Danou Dvořákovou, dále přednáška na téma vlivu médií s mluvčí KDU-ČSL Petrou Hrušovou, v březnu a listopadu pak přednášky astronoma ing. Martina Cholasty z Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, v říjnu beseda s p. Šulcovou z  Městského muzea v Žamberku o minulosti kulturního a spolkového života v našem městě, v prosinci vánoční výtvarná dílna, kterou vedla pracovnice knihovny.

 

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro prvňáčky a druháky připravujeme každý měsíc čtenářské hodinky, které mají za cíl zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke čtení. Pomocí her, hádanek s knižní tematikou, kvízů a zábavných úkolů si děti také obohacují slovní zásobu a prohlubují své znalosti pohádek a příběhů.  Pro děti připravujeme i různé jednorázové akce, např. tradiční Andersenův týden a Noc s Andersenem, které se účastní děti ze všech tří ZŠ v Žamberku, Mikulášské půjčování, deskohraní atd.

 

Pro každý ročník ZŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny - pro mateřské školy máme nachystáno 6 druhů stálých programů, pro základní školy více než 30 druhů literárně zaměřených programů pro různé ročníky a 6 typů výtvarných programů. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2018 proběhlo rekordních 105 bibliotematických programů, nabídku knihovny využívají i školy z okolních obcí (Klášterec, Kunvald, Líšnice...)

 

Již tradičně v červnu pořádáme pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 73 dětí slavnostně skládalo čtenářský slib. Pasování se pravidelně účastní starosta města, který svým zapojením dodává celé akci na významu a důležitosti.

 

Pracovnice dětského oddělení dochází pravidelně do Mateřské školy Sluníčko, kde vede program předčtenářské gramotnosti, jehož se účastní předškoláci. Tato i ostatní mateřské školy ve městě a okolí se současně účastní i našich bibliotematických programů pro MŠ, připravených tak, aby zaujaly i nejmladší děti.

 

Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP region 08, jedna z knihovnic je garantkou seznamu doporučených dětských knih, který pro všechny ročníky ZŠ každoročně aktualizuje KDK SKIP 08.

 

Věnujeme se také dalším aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme také internetovou aktivitu Čtení pomáhá. Účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se i popáté do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2018 se soutěže aktivně zúčastnilo 88 dětí, pro které jsme připravili před Vánoci a na konci školního roku i motivační Krámek Lovců perel.

 

Knihovna v loňském roce zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích – Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí. Revize byly provedeny v knihovnách: Bohousová, Česká Rybná, Dlouhoňovice, Hejnice, Lukavice, Záchlumí. V obecních knihovnách proběhly metodické návštěvy. Jedno společné setkání knihovníků se uskutečnilo v březnu v MěK Žamberk. Celkem bylo v r. 2018 nakoupeno a zpracováno pro středisko do fondu VS 465 knih. Distribuováno okolním knihovnám bylo 42 souborů knih o 2 556 svazcích. V loňském roce jsme pokračovali ve sdružování prostředků okolních obcí na nákup knižního fondu. Sdružování se zúčastnilo podruhé všech 14 obcí, které přispěly celkovou částkou 35 000 Kč. Za tuto částku bylo nakoupeno a zpracováno do fondu VF 201 knih.

 

 

 

 

 

Zpět