Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2019

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Zpráva o činnosti knihovny za rok 2019

 

Knihovně byl pro rok 2019 schválen příspěvek zřizovatele ve výši 2 637 tis. Kč. Dalším příjmem byly poplatky čtenářů, na kterých bylo vybráno 260 318 Kč, dále knihovna získala 35 000 Kč na nákup knih od okolních obcí. Byli jsme úspěšní v žádosti o grant MK ČR VISK3 na pořízení nového softwaru KOHA a na nákup výpočetní techniky, výše grantu činila 69 000 Kč.

 

Celkem bylo v roce 2019 použito na rozšíření výpůjčního fondu 409 018 , z toho na nákup periodik 41 209 Kč (obě částky jsou obdobné jako rok předtím).

 

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 48 601 knihovních jednotek, z toho 43 tis. nabízíme ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu. Vloni bylo zpracováno 1 928 nových knih a odepsáno 1 148 zastaralých či poničených.

 

Kromě nových knih jsme rozšířili i nabídku dalších fondů: máme již 343 audioknih, 157 společenských her, 125 map, v nabídce jsou i dětské tematické kufříky a výtvarné potřeby. Uživatelé služeb knihovny mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně).  

 

Počet zaregistrovaných čtenářů byl 1 553 (stále nám čtenáři každým rokem přibývají, tentokrát je nárůst o 56 oproti minulému roku), z toho 487 ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 28,8 % obyvatel města a okolí (např. v r. 2017: 22,69 %). Skutečný počet uživatelů je však dle našeho odhadu přibližně dvojnásobek, protože často využívají služeb knihovny i rodinní příslušníci registrovaných čtenářů.

 

Do knihovny fyzicky přišlo 24 607 návštěvníků (v r. 2018: 24 353) a dalších 8 004  využilo on-line služeb.

 

Počet výpůjček také mírně stoupl, v roce 2019 byl 64 074 (v r. 2018: 63 734), z toho 53 627 bylo knih, 9 340 periodik, 75 výpůjček byly mapy, 622 výpůjček audioknihy a 410 bylo výpůjček společenských her.

 

Knihovna během roku vyřídila také 148 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a 330 knih zapůjčila ostatním knihovnám.

 

Velkou a náročnou změnou v r. 2019 byl pro nás přechod na nový knihovní software. V souvislosti s tím se změnily i podmínky pro půjčování (výpočet zpozdného, rezervace, prodlužování), se kterými bylo potřeba každého čtenáře zvlášť seznámit. V létě proto probíhalo přechodné období, během kterého jsme návštěvníky na změny upozorňovali. Nový software přináší čtenářům větší komfort – mohou si bezplatně výpůjčky prodlužovat, mohou své čtenářské konto obsluhovat přes internet (prodlužovat si výpůjčky, rezervovat si knihy) apod. Program je však stále ještě ve vývinu, je před námi ještě mnoho práce, ale věříme, že budeme postupně přicházet s dalšími novinkami a vylepšeními.

 

Limit počtu zaměstnanců je stejný jako v minulém roce 4,0. Pracovnice se účastnily různých odborných seminářů pro knihovníky, celkem bylo vzdělávání zaměstnanců věnováno 22 dní.

 

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním a společenském životě města. V roce 2019 v knihovně proběhlo 214 kulturních a vzdělávacích akcí (v r. 2018: 196).

 

Opět velký zájem vzbudily kurzy trénování paměti. Vede je knihovnice p. Martina Wilhelmová, která absolvovala příslušné vzdělávání a stala se certifikovanou trenérkou nejvyššího, tj. III. stupně. Vzhledem k množství zájemců byly otevřeny současně tři kurzy trénování paměti pro začátečníky i pokročilé. Trénování paměti a tzv. mozkový jogging jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, ale pro střední věk a seniory obzvlášť. V trénování paměti budeme určitě pokračovat i nadále, další kurzy pro začátečníky i středně a více pokročilé jsou nově otevřeny.

 

Další pořádané akce byly na různá témata – cestopisné besedy: např. o Číně, Islandu, Maroku, jedna přednáška s lékařem byla věnována péči o zuby, proběhla také přednáška o etiketě, oblíbená beseda s vizážistkou, dále se konaly výtvarné dílny atd. a v čítárně jsme během roku instalovali celkem 8 výstav. Celkem proběhlo pro dospělé návštěvníky 69 akcí.

 

Velkou poctou pro nás byla návštěva delegace z partnerského města Rice Lake, USA, která do naší knihovny zavítala 21. června. Americké návštěvníky jsme seznámili nejen s naší knihovnou, ale také s úlohou českých knihoven pro naši společnost, s historií českého knihovnictví - právě tento rok jsme si připomínali 100 let vydání knihovnického zákona, jehož zásluhou má ČR jednu z nejhustších sítí knihoven na světě.

 

Další významnou osobností, kterou jsme v knihovně přivítali 31. října, byl europoslanec p. Tomáš Zdechovský, který při neformálním setkání s občany upřímně odpovídal na dotazy a se zájmem si naopak vyslechl názory diskutérů.

 

Celoměstskou aktivitou, do které je knihovna už od počátku zapojena, je Žamberská akademie volného času. Program probíhá na různých místech, my jsme ŽAVČ v r. 2019 na půdě knihovny přivítali několikrát: v lednu proběhla beseda s pracovnicí mediálního odboru MK ČR Petrou Hrušovou na téma fake news, v březnu přednáška s MDDr. Filipem Kulhánkem o etiketě, v dubnu beseda s psycholožkou Mgr. Silvií Kubankovou, v říjnu přednáška Doc. RNDr. Jana Vítka o přírodě východních Čech a další s Janem Šedou o fauně a floře na Žambersku, v prosinci pak proběhly dvě vánoční výtvarné dílny s Martinou Wilhelmovou.

 

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro prvňáčky a druháky připravujeme každý měsíc čtenářské hodinky, které mají za cíl zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke čtení. Pomocí her, hádanek s knižní tematikou, kvízů a zábavných úkolů si děti také obohacují slovní zásobu a prohlubují své znalosti pohádek a příběhů.  Pro děti připravujeme i různé jednorázové akce, např. tradiční Andersenův týden a Noc s Andersenem, Mikulášské půjčování atd. V říjnu jsme v knihovně přivítali známou spisovatelku Kláru Smolíkovou, která zde měla tři besedy pro žáky ZŠ.

 

Pro ZŠ, SŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny - pro mateřské školy je nachystáno 6 druhů stálých programů, pro základní školy a SŠ více než 40 druhů literárně zaměřených programů pro různé ročníky a 6 typů výtvarných programů. V roce 2019 proběhlo rekordních 117 bibliotematických programů, které měly přes dva tisíce účastníků. Nabídku knihovny využívají i školy z okolních obcí (Klášterec, Kunvald, Líšnice...).

 

V roce 2019 jsme přišli s novinkou: nabízíme základním i mateřským školám v Žamberku a okolí spolupráci v rámci projektových dnů v souladu se šablonami MAS. Realizovali jsme již projektový den na téma dopravní výchovy pro MŠ Skipi Letohrad a program o přírodě pro ZŠ Bohousová. Tyto programy trvají čtyři vyučovací hodiny a střídají mnoho různých úkolů, pomůcek, rekvizit, her a aktivit na daná témata.

 

Již tradičně jsme v červnu pořádali pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 70 dětí slavnostně skládalo čtenářský slib. Pasování se pravidelně účastní pan starosta, který svým zapojením dodává celé akci na významu a důležitosti.

 

Pracovnice dětského oddělení dochází pravidelně do Mateřské školy Sluníčko, kde vede program předčtenářské gramotnosti pro předškoláky.

 

Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP, jedna z knihovnic je zde garantkou seznamu doporučených knih pro 1. třídu. Věnujeme se také dalším aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá. Účastnili jsme se opět celostátního projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se i pošesté do celoroční soutěže pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2019 se aktivně zúčastnilo 66 dětí, pro které jsme připravili na konci školního roku a před Vánoci i motivační Krámek lovců perel.

 

Knihovna v loňském roce opět zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 obecních knihoven v okolí; v nich proběhly metodické návštěvy a revize a jedno společné setkání knihovníků se uskutečnilo v březnu v naší knihovně. Celkem bylo v r. 2019 nakoupeno a zpracováno pro tyto knihovny 611 knih za 132 500 Kč. Distribuováno jim bylo 2 083 knih.

 

Závěrem uvádíme několik základních informací o službách knihovny: výše čtenářských poplatků zůstává nezměněna - 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře a 50 Kč za registraci dětského čtenáře. Za tuto částku mají čtenáři přístup k téměř 50 tisícům knih, 90 druhům časopisů a několika stovkám audioknih, společenských her, map a výtvarných potřeb. Knihy je možné si rezervovat i z pohodlí domova přes internet či telefonicky. Pro naše čtenáře obstaráváme i knihy, které nemáme ve fondu, a to formou zápůjčky z jiné knihovny.

Fond knihovny a veškeré informace o akcích a aktivitách jsou zveřejňovány na webu www.knihovnazamberk.cz.

 

 

 

Zpět