Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2020

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Uplynulý tok byl v mnohém nestandardní a přinesl závažná omezení do životů občanů i do fungování organizací. I ve změněných podmínkách jsme se ale v knihovně snažili poskytovat čtenářům co nejlepší služby. V době, kdy platila různá omezení, jsme se pružně přizpůsobovali momentální situaci, ať už to byla roznáška knih po celém městě, bezplatné objednávání knih, bezplatné e-knihy pro studenty aj.

 

Knihovně byl poskytnut příspěvek na činnost 2 788 tis. Kč. Nakoupili a zpracovali jsme 1849 knižních novinek, audioknih a společenských her za 371 855 Kč a za 34 831 Kč jsme zpracovali periodik. Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 47 105 knihovních jednotek. Dále máme ve fondu již 387 audioknih, 168 společenských her, 125 map, v nabídce je i 25 dětských tematických kufříků a různé výtvarné potřeby. Uživatelé služeb knihovny mají také stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně).

 

Počet zaregistrovaných čtenářů byl vloni 1 401, z toho 427 ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 23,3 % obyvatel města a okolí. Do knihovny fyzicky přišlo 15 907 návštěvníků a dalších 7 591  využilo on-line služeb.

 

Počet výpůjček byl 51 674, z toho 42 625 bylo knih, 7 005 periodik, 118 výpůjček byly mapy, 1 071 výpůjček audioknihy a 855 bylo výpůjček společenských her.

Knihovna během roku vyřídila také 75 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a 216 svazků zapůjčila ostatním knihovnám.

 

Jak již bylo řečeno, v roce 2020 do života knihovny výrazně zasáhla epidemie koronaviru, všechny knihovny musely být během roku několikrát uzavřeny pro veřejnost a služby mohly poskytovat pouze omezeně. Čas, kdy jsme nemohli do knihovny vpustit veřejnost, jsme využili kromě jiného k důkladnému probrání a urovnání fondu, vyřazení zastaralých knih, přerovnání skladů i knižního fondu určeného pro vesnice. Průběžně také opravujeme a upravujeme bibliografické záznamy (nekonečná práce, ale potřebná). Do programu KOHA jsme převedli celé knižní fondy knihoven v České Rybné a v Dlouhoňovicích, které jsou v naší gesci spolu s další 12 okolními knihovnami, jejichž fondy postupně zpracováváme a zabezpečujeme pro ně i jiné služby.

 

Na jaře se knihovnice aktivně zapojili do šití roušek pro spoluobčany; pro seniory a další veřejnost jsme zajišťovali bezkontaktní roznášku knih. Totéž i po uzavření knihoven na podzim. Provoz výdejního okénka (případně bezkontaktní půjčování) i roznášková služba jsou časově poměrně náročné (poměr věnovaného času k počtu obsloužených čtenářů), ale jsme vděčni, že aspoň tímto způsobem můžeme knihy ke čtenářům dopravit.

 

Co se týká proběhlých kulturních a vzdělávacích akcí pro dospělé, opět velký zájem vzbudily kurzy trénování paměti, ve kterých se nám podařilo pokračovat i v době uzavření knihovny on-line formou. Těsně před zavřením jsme stihli ještě několik akcí, např. hojně navštívenou besedu o pravěku v Čechách (chystáme na letošní rok pokračování). Ve vymezeném čase jsme dále stihli přivítat účastníky 9 přednášek v rámci Žamberské akademie volného času (ŽAVČ), která je v našem městě velmi úspěšná. Přidanou hodnotou těchto akcí je kromě vzdělávání i možnost setkávat se, navazovat kontakty atd.

 

V čítárně jsme během roku instalovali celkem 4 výstavy: výstavu ilustrací ke knize Kláry Smolíkové Pozor, v knihovně je kocour, výstavu obrazů výtvarníka Bohumila Duška, dále výstava fotografií v rámci Týdne pro duševní zdraví a nakonec výstavu zapůjčenou z Knihovny a muzea J. A Komenského k výročí jeho úmrtí.

 

Z ostatních akcí se nám podařilo stihnout každoroční pasování prvňáčků na čtenáře, jen je bylo nutno přesunout z června na září. Zúčastnilo se ho 92 dětí z pěti prvních (resp. už druhých) tříd, slib čtenáře skládaly do rukou p. starosty a p. místostarostky, kteří se již tradičně této akce účastní.

 

Ve vymezeném čase se podařilo zrealizovat 34 bibliotematických hodin, kterých se zúčastnilo celkem 530 dětí. Knihovnice z dětského oddělení navštěvovala Mateřskou školu Sluníčko, kde vedla programy motivující předškoláky k zájmu o knihy a čtení. Pro první a druhé třídy jsme pořádali odpolední čtenářské hodinky na různá témata (komiks, pohádky, zimní spánek zvířat, Lichožrouti…)

 

Zapojili jsme se opět do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2020 se soutěže aktivně zúčastnilo 74 dětí, pro které jsme připravili před koncem školního roku a před Vánocemi  tradiční motivační Krámek Lovců perel.

 

Zkušenosti loňského roku navíc ukázaly, že pro čtenáře je v těžkých časech fungování knihoven obzvlášť důležité. Čtení totiž velmi účinně umožňuje odreagovat se, zklidnit mysl, vyrovnat se s nejistotou i zpříjemnit si dlouhé dny bez kontaktu s blízkými. Pro studenty VŠ je to navíc téměř jediná možnost, jak si obstarat studijní materiály i v době uzavření vysokých škol. Těší nás, že i v rámci omezených možností můžeme občanům města užitečně pomáhat s překonáním této nelehké doby.          

 

 

 

Zpět