Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2021

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Rok 2021 byl opět v mnohém nestandardní a znovu přinesl závažné zásahy do našich životů i práce. Knihovny však patřily k institucím, kterým bylo umožněno poskytovat své služby v omezeném rozsahu i v dobách přísného lockdownu. Význam to mělo nejen pro množství našich stabilních čtenářů, kteří si život bez knih a čtení neumí představit, ale i pro studenty, kterým jsme v době uzavření škol a univerzit mohli zajistit literaturu potřebnou ke studiu.   

           

Knihovně byl pro rok 2021 schválen příspěvek zřizovatele ve výši 2 859 900 Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů, na kterých bylo vybráno 184 381 Kč, což je téměř totožná částka jako rok předtím. Dále měla knihovna příjem ze sdružených prostředků obcí na nákup knih do výměnného fondu 35 000 Kč.

 

Výše čtenářských poplatků zůstala nezměněna - 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře a 50 Kč za registraci dětského čtenáře.

 

Celkem bylo v roce 2021 použito na rozšíření výpůjčního fondu 426 296 Kč, z toho na nákup periodik 34 831 Kč a na nákup knih do střediska ze sdružených prostředků 35 000 Kč.

 

Bylo zpracováno 1 840 nových svazků, odepsáno 1 609 svazků. Kromě nových knih jsme rozšířili i nabídku dalších fondů: máme již 414 audioknih, 241 společenských her, 128 map, v nabídce je i 25 dětských tematických kufříků a různé výtvarné potřeby. Dospělí mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně), děti se mohou těšit z nového minecrafťáckého koutku a ti úplně nejmenší z rozšířené nabídky obrázkových leporel.

 

Novinkou a hitem roku 2021 se stalo půjčování interaktivních ALBI knih, které jsou mezi dětmi i rodiči velmi oblíbené. Zakoupili jsme i několik elektronických ALBI tužek, takže mluvící knihy z edice Kouzelné čtení mohou vyzkoušet i ti, co doma vlastní ALBI tužku nemají.

  

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 47 336 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

 

Knižní fond jsme navíc na jaře obohatili o dalších více jak dva a půl tisíce e-knih, které si mohou zájemci (i neregistrovaní čtenáři) zdarma stáhnout z pohodlí domova.

 

Počet zaregistrovaných čtenářů byl 1 229, z toho 349 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 20,6 % obyvatel města a okolí.

 

Do knihovny fyzicky přišlo 15 441 návštěvníků a dalších 9 453 využilo on-line služeb. Vzestup počtu on-line vstupů do čtenářských kont i do elektronického katalogu o téměř dva tisíce souvisí bezpochyby s pandemií - mnozí čtenáři využívali možnosti objednávat si knihy tzv. „na dálku“, stejně tak si prodlužovali výpůjčky a zamlouvali žádané tituly.

 

Počet výpůjček byl 49 903, z toho 41 765 bylo knih, 6 144 periodik, 65 výpůjček byly mapy, 879 výpůjček audioknihy a 1 050 bylo výpůjček ostatních, především z kategorie společenských her.

 

Knihovna během roku vyřídila také 36 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a 372 svazků zapůjčila ostatním knihovnám.

 

I v roce 2021 do života knihovny výrazně zasáhla epidemie koronaviru, která přinesla řadu závažných omezení. Všechny knihovny musely být uzavřeny pro veřejnost od 18. prosince 2020 až do 9. dubna 2021. V době uzavření knihovny jsme zajišťovali bezkontaktní roznášku knih, od 15. února bylo pak možné provozovat tzv. výdejní okénko. Provoz výdejního okénka i roznášková služba byly časově dosti náročné (poměr věnovaného času a počtu obsloužených čtenářů), ale přínosem bylo, že aspoň tímto způsobem bylo možné knihy čtenářům poskytnout. Po otevření knihoven se obnovila povinnost zajistit pro návštěvníky co nejbezpečnější prostředí (používání respirátorů, dezinfekce rukou a povrchů, dodržování rozestupů), s tím, že akce se mohly konat od podzimu jen za splnění omezujících podmínek – omezený počet návštěvníků, kontrola očkování apod.

 

Čas, kdy jsme nemohli do knihovny vpustit veřejnost, jsme vedle donáškové služby, obsluhy výdejního okénka a obstarávání dokumentů pro studenty využili také k důkladnému probrání a urovnání fondu, vyřazení zastaralých knih, urovnání skladů i fondu pro vesnice. Průběžně jsme opravovali bibliografické záznamy a věnovali se i drobným úpravám a vylepšení prostředí knihovny. Do programu KOHA jsme převedli fondy Českých Petrovic (508 svazků), Dlouhoňovic (590 svazků) a Klášterce nad Orlicí (142 svazků) a rozpracovány jsou fondy Litic nad Orlicí, Záchlumí a Lukavice.

 

Protikoronavirová omezení se dotkla také pořádaných akcí, mnohé naplánované musely být zrušeny či přesunuty. Teprve na podzim bylo možno uspořádat několik besed pro veřejnost. Ovšem i v době uzavření knihovny pokračovaly kurzy trénování paměti, jen místo fyzického setkávání bylo nutno přejít do on-line prostředí. Účastníci kurzů kvitovali s povděkem možnost pravidelného procvičování paměti alespoň touto formou. Distanční výuka trénování paměti trvala po celé I. pololetí, až od podzimu bylo možné se setkávat opět přímo v knihovně.

 

V době uzavření knihovny jsme pro veřejnost připravili quest Putování za zvířaty a bájnými bytostmi, kdy se zájemci mohli vydat na procházku Žamberkem s námi vyrobeným průvodcem, ve kterém plnili různé úkoly a cestou městem hledali naznačené indicie k vyluštění tajenky. Tato akce se setkala s velkým ohlasem a připomněla, že knihovna tu ve městě je, i když momentálně nemůže být veřejnosti otevřena.

 

Co se týká dalších kulturních a vzdělávacích akcí pro dospělé, kromě celoročních kurzů trénování paměti jsme stihli na podzim uspořádat besedu známé cestovatelky Saši Ryvolové Zlaté vábení Yukonu a historickou přednášku Milana Zachy Kučery Případ zlatého vlaku. V listopadu proběhla interaktivní hra Řekni mi a beseda na téma paliativní péče pod vedením facilitátorky Marie Souradové. Zapojili jsme se také do pořádání veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Bohužel v r. 2021 nemohla probíhat Žamberská akademie volného času, do které jsme byli v minulých letech také zapojeni.

           

V čítárně jsme během roku instalovali celkem 3 výstavy: výstavu Život a dílo o Janu Amosi Komenském, výstavu kreseb Marie Brožové Obhajoba pastelky a výstavu ilustrací Ester Kuchynkové ke knize Kláry Smolíkové Začarovaný hvozd.

 

Z akcí pro děti proběhlo každoroční pasování prvňáčků na čtenáře, jen bylo nutno ho přesunout z června na září. Zúčastnilo se ho 85 dětí z pěti prvních (resp. už druhých) tříd, slib čtenáře skládaly do rukou starosty města, který se již tradičně této akce účastní. Každé z dětí získalo knihu z dotačního projektu Knížka pro prvňáčka; účast v něm je podmíněna splněním zadaných kritérií (pořádat akce pro děti pravidelné i nepravidelné atd.)

 

Ve vymezeném čase se podařilo zrealizovat 42 bibliotematických hodin, kterých se zúčastnilo celkem 606 dětí. Knihovnice z dětského oddělení 2x v měsíci navštěvovala Mateřskou školu Sluníčko, kde vedla programy motivující předškoláky k zájmu o knihy a čtení. Dvakrát do měsíce jsme měli pro první a druhé třídy odpolední čtenářské hodinky na různá témata.

 

Zapojili jsme se opět do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2020 se soutěže aktivně zúčastnilo 84 dětí, pro které jsme připravili před Vánoci tradiční motivační Krámek Lovců perel.

 

Knihovna v loňském roce zajišťovala regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích – Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí. Revize knižního fondu byly provedeny v knihovnách v Klášterci nad Orlicí, Českých Petrovicích a Dlouhoňovicích v rámci převodu fondu do KOHA a dále ještě v Bohousové.. V obecních knihovnách proběhly metodické návštěvy. Jedno společné setkání knihovníků se uskutečnilo 9. června v MěK Žamberk. Celkem bylo v r. 2021 nakoupeno a zpracováno pro středisko do fondu VS 407 knih za 95 226 Kč. Distribuováno okolním knihovnám bylo 31 souborů knih o 1 907 svazcích. V loňském roce jsme pokračovali ve sdružování prostředků okolních obcí na nákup knižního fondu. Za částku 35 000 Kč bylo nakoupeno a zpracováno do fondu VF 160 knih.

 

Zkušenosti loňského roku potvrdily, co se ukázalo již v roce 2020 – že v mimořádné a náročné době je pro veřejnost fungování knihoven důležité. Možnost číst účinně pomáhá odreagovat se, zklidnit mysl, vyrovnat se s nejistotou i zpříjemnit si dlouhé dny bez kontaktu s blízkými. Pro seniory je mnohdy kontakt s knihovnicemi jedním z mála, které se v době lockdownu nepřeruší. Pro studenty znamená možnost získat studijní materiály i v době uzavření škol. Opět se tak prokázalo, že knihovny jsou přirozenými centry komunit i jedním z pilířů občanské společnosti.

 

 

 

Zpět