Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2022

Dokument
Datum zápisu:
30.10.2023
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Zpráva o činnosti knihovny za rok 2022

 

Knihovně byl pro rok 2022 schválen příspěvek zřizovatele ve výši 2 973 700 Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů, na kterých bylo vybráno 227 557 Kč. Dále měla knihovna příjem ze sdružených prostředků obcí na nákup knih do výměnného fondu 35 000 Kč.

 

Celkem bylo v roce 2022 použito na rozšíření výpůjčního fondu 420 045 Kč, z toho na nákup periodik 32 534 Kč a na nákup knih do střediska ze sdružených prostředků 35 000 Kč.

 

Bylo zpracováno 1 776 nových svazků, odepsáno 1 750 svazků. Kromě nových knih jsme rozšířili i nabídku dalších fondů: máme již 431 audioknih, 261 společenských her, 128 map, v nabídce je i 25 dětských tematických kufříků a různé výtvarné potřeby. Uživatelé služeb knihovny mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně).  

 

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 47 362 knihovních jednotek, z toho 4 874 tvoří výpůjční fond pro okolní obce.

 

Počet zaregistrovaných čtenářů byl 1 354, z toho 422 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 23 % obyvatel města a okolí.

 

Do knihovny fyzicky přišlo 21 305 návštěvníků a dalších 9 896 využilo on-line služeb.

 

Počet výpůjček byl 61 912, z toho 53 031 bylo knih, 6 274 periodik, 77 výpůjček byly mapy, 1 074 výpůjček audioknihy a 1 456 bylo výpůjček ostatních, především z kategorie společenských her.

 

Knihovna během roku vyřídila také 65 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a 354 svazků zapůjčila ostatním knihovnám.

 

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním a společenském životě města. V roce 2019 v knihovně proběhlo 183 kulturních a vzdělávacích akcí. Z toho bylo 22 kulturních akcí pro dospělé, 31 pro děti, 8 výstav a 122 bibliotematických hodin pro školy.

 

Co se týká kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně, stálý zájem je o  kurzy trénování paměti. Vede je jedna z knihovnic, která absolvovala příslušné vzdělávání poskytované Společností pro trénování paměti a mozkový jogging a která je certifikovanou trenérkou nejvyššího, tj. III. stupně. Jsou otevřeny dva dlouhodobé kurzy (podle pokročilosti). Trénování paměti a tzv. mozkový jogging jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, ale pro střední věk a seniory obzvlášť a je to aktivita, která se do služeb knihovny velmi hodí, daří se nám ji však propagovat i mimo naši knihovnu – přednášky měla naše pracovnice i v knihovnách v Letohradě a v Jablonném n. Orl., letos proběhl kurz i v Penzionu pro seniory, na který bude navazovat další. Kontinuální kurzy trénování paměti vede knihovnice i na Základní škole 743 pro žáky šesti tříd.

           

Pořádané akce byly na různá témata – cestopisné besedy, např. o Banátu, proběhla také přednáška o historii vorařství na Divoké Orlici, dvě přednášky o žamberských pověstech, dvě přednášky o historii Žamberka s promítáním starých fotografií, proběhl koncert Duo ťuk atd. V čítárně jsme během roku instalovali celkem 8 výstav: Začarovaný hvozd ke knize Kláry Smolíkové, výstava plakátů Celé Česko čte dětem, výstava z historie Potštejna, Medvídci Zdendy Krejčího, výstava k pasování Co namalovali naši prvňáčci, Týden pro pěstounství, Knihovnické plakáty a velmi úspěšná a hojně navštěvovaná výstava obrazů Bohumila Duška.

 

Zúčastnili jsme se také dvou sbírek – již tradičně Sbírky Ligy proti rakovině a letos bylo v knihovně také sběrné místo vyřazených mobilů v rámci sbírky Čas pro přírodu. Jako každý rok jsme měli svůj stánek na celoměstské akci Kam po prázdninách, kde místní spolky prezentují svou činnost.

 

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro prvňáčky a druháky připravujeme každý měsíc čtenářské hodinky, které mají za cíl zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke čtení. Pomocí her, hádanek s knižní tematikou, kvízů a zábavných úkolů si děti také obohacují slovní zásobu a prohlubují své znalosti pohádek a příběhů.  Pro děti připravujeme i různé jednorázové akce, např. tradiční Andersenův týden a Noc s Andersenem, které se účastní děti ze všech tří ZŠ v Žamberku.

 

Pro školy máme připraveny bibliotematické hodiny - pro mateřské školy máme nachystáno 7 druhů stálých programů, pro základní školy a gymnázium více než 40 druhů literárně zaměřených programů pro různé ročníky a 6 typů výtvarných programů. Školy mohou využít naší nabídky, případně se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2022 proběhlo rekordních 122 bibliotematických programů, které měly téměř dva tisíce účastníků. Nabídku knihovny využívají i školy z okolních obcí (Klášterec, Kunvald, Líšnice...). Základním, středním i mateřským školám v Žamberku a okolí poskytujeme spolupráci také v rámci projektových dnů v souladu se šablonami MAS Orlicko. Tyto programy trvají čtyři vyučovací hodiny a střídají mnoho různých úkolů, pomůcek, rekvizit, her a aktivit na daná témata.

 

Již tradičně jsme v červnu pořádali pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 87 dětí slavnostně skládalo čtenářský slib. Pasování se pravidelně účastní starosta města, který svým zapojením dodává celé akci na významu a důležitosti.

 

Pracovnice dětského oddělení dochází pravidelně do Mateřské školy Sluníčko, kde vede program předčtenářské gramotnosti, jehož se účastní předškoláci. Tato i ostatní mateřské školy ve městě a okolí se současně účastní i našich bibliotematických programů pro MŠ, připravených tak, aby zaujaly malé děti.

 

Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP region 08, jedna z knihovnic je garantkou seznamu doporučených knih pro 1. třídu, který pro všechny ročníky ZŠ každoročně aktualizuje KDK SKIP 08. Věnujeme se také dalším aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem. Účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojeni jsme již od prvopočátku do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2022 se soutěže aktivně zúčastnilo 71 dětí, pro které jsme připravili na konci školního roku a před Vánoci i motivační Krámek Lovců perel.

 

V prosinci proběhly drobné úpravy uspořádání knihovny – byla uvolněna část regálů s ženskou literaturou (harlekýnky), na jejich místo se přesunula poezie a v uvolněném prostoru jsme vytvořili malou teen zónu, kde jsou v regálech knihy s tematikou pro dospívající a mladé dospělé, prostor jsme vybavili také kobercem a sedacími polštářky.

 

Knihovna v loňském roce zajišťovala regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích – Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí. Revize knižního fondu byly provedena v knihovnách v Kameničné, Líšnici, liticích n. Orl., Lukavici a Záchlumí. V obecních knihovnách proběhly metodické návštěvy. Jedno společné setkání knihovníků se uskutečnilo v květnu v MěK Žamberk. Celkem bylo v r. 2022 nakoupeno a zpracováno pro středisko do fondu VS 594 knih za 138 tis. Kč. Distribuováno okolním knihovnám bylo 34 souborů knih o 2 057 svazcích. V loňském roce jsme pokračovali ve sdružování prostředků okolních obcí na nákup knižního fondu. Sdružování se zúčastnilo potřetí všech 14 obcí, které přispěly celkovou částkou 35 000 Kč. Za tuto částku bylo nakoupeno a zpracováno do fondu VF 162 knih.

 

Novinky z knihovny a veškeré informace o akcích a aktivitách jsou zveřejňovány na webu www.knihovnazamberk.cz, Žamberských listech a FB knihovny.

 

 

 

Zpět