Městská knihovna Žamberk

Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy, e-knihy, společenské hry a mapy.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a školy.

Zpráva o činnosti knihovny 2023

Dokument
Datum zápisu:
20.3.2024
Kategorie:
Výroční zprávy
Podrobnosti

Zpráva o činnosti knihovny za rok 2023

 

Knihovně byl pro rok 2023 schválen příspěvek zřizovatele ve výši 3 346 000 Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů, na kterých bylo vybráno 290 481 Kč. Dále měla knihovna příjem ze sdružených prostředků obcí na nákup knih do výměnného fondu 35 000 Kč.

 

Celkem bylo v roce 2023 použito na rozšíření výpůjčního fondu 427 338 Kč, z toho na nákup periodik 35 356 Kč a na nákup knih do střediska ze sdružených prostředků 35 000 Kč.

 

Bylo zpracováno 1 630 nových svazků, odepsáno 2 789 svazků. Kromě nových knih jsme rozšířili i nabídku dalších fondů: máme již 446 audioknih, 279 společenských her, 128 map, v nabídce je i 25 dětských tematických kufříků a různé výtvarné potřeby. Odebíráme 86 titulů periodik. Uživatelé služeb knihovny mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně).

 

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 46 203 knihovních jednotek, z toho 4 906 tvoří výpůjční fond pro okolní obce.

 

Počet zaregistrovaných čtenářů byl 1 423, z toho 468 je ve věku do 15 let. Počet zaregistrovaných čtenářů tedy stoupá. Registrovanými čtenáři je 23,5 % obyvatel města a okolí.

 

Do knihovny fyzicky přišlo 25 029 návštěvníků a dalších  11 476 využilo on-line služeb. I počet návštěvníků meziročně vzrostl.

 

Počet výpůjček byl 63 955, z toho 54 908 bylo knih, 6 070 periodik, 56 výpůjček byly mapy, 1 183 výpůjček audioknihy a 1 738 bylo výpůjček ostatních, především z kategorie společenských her. Množství výpůjček oproti roku 2022 také vzrostlo.

 

Knihovna během roku vyřídila také 62 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu a 118 svazků zapůjčila ostatním knihovnám.

 

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním a společenském životě města. V roce 2023 v knihovně proběhlo zatím rekordních 253 kulturních a vzdělávacích akcí. Z toho bylo 40 kulturních akcí pro dospělé, 28 pro děti, 7 výstav a 178 bibliotematických hodin pro školy. 

 

Co se týká kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně, stálý zájem je o  kurzy trénování paměti. Vede je jedna z knihovnic, která absolvovala příslušné vzdělávání a je certifikovanou trenérkou nejvyššího, tj. III. stupně. Jsou otevřeny dva dlouhodobé kurzy (podle pokročilosti). Trénování paměti a tzv. mozkový jogging jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, ale pro střední věk a seniory obzvlášť a je to aktivita, která se do služeb knihovny velmi hodí, daří se nám ji však propagovat i mimo naši knihovnu – přednášky měla naše pracovnice i v Helvíkovicích, Kameničné a na sympoziu Les v Dlouhoňovicích. Kontinuální kurzy trénování paměti vedla i pro žáky ZŠ Nádražní 743.

            

Velkou oblibu si získal cyklus besed s muzejníkem Mgr. Jindřichem Žákem na téma Starý Žamberk a zapomenutá místa. Historii se věnoval i další cyklus několika besed na téma pověstí ze Žamberka a jeho okolí. Čítárnu návštěvníci pokaždé zcela zaplnili při oblíbených cestopisných besedách, vloni to byl např. Yucatan, Arménie, Japonsko, Vietnam, Tanzánie, Zanzibar…Další pořádané přednášky byly na různého zaměření, např. o bylinkách a jejich použití, o zkušenostech s pěstounskou péčí atd. Svojí naléhavostí se vymykala přednáška bohemistky dr. Halyny Kličak o dějinných příčinách dnešního konfliktu na Ukrajině a historických zkušenostech jejích ukrajinských předků, která byla pro všechny návštěvníky nevšedním zážitkem. Zajímavé a přínosné byly dva kurzy pro seniory zaměřené na výuku ovládání mobilního telefonu. Pro velký zájem proběhnou i v r. 2024.

 

Zúčastnili jsme se také dvou celonárodních sbírek – již tradičně Sbírky Ligy proti rakovině a v roce 2023 poprvé i sbírky ke Dni válečných veteránů.

 

V čítárně jsme během roku instalovali 7 výstav s různou tematikou: Jaroslav Foglar; loutky ZŠ Lukavice; keramika a obrazy SVČ Animo Žamberk; kresby a paličkované krajky ZUŠ Petra Ebena Žamberk; obrázky k pasování na čtenáře od prvňáčků žamberských škol; Dubánci Petra Václavka; Knihožrouti  Kláry Smolíkové a výstava o audioknihách opět od Kláry Smolíkové.

 

Už roky se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro prvňáčky a druháky připravujeme každý měsíc čtenářské hodinky, které mají za cíl zábavnou formou vést děti k literatuře a motivovat je ke čtení. Pomocí her, hádanek s knižní tematikou, kvízů a zábavných úkolů si děti také obohacují slovní zásobu a prohlubují své znalosti pohádek a příběhů.  Pro děti připravujeme i různé jednorázové akce, např. tradiční Andersenův týden a Noc s Andersenem.

Pro školy máme připraveny bibliotematické hodiny - pro mateřské školy máme nachystáno 9 druhů stálých programů, pro I. stupeň ZŠ 35 literárních a 5 výtvarných programů, pro II. stupeň ZŠ 9 a pro střední školy 5 literárně zaměřených programů. Školy mohou využít této naší nabídky, případně se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2023 proběhlo rekordních 178 bibliotematických programů, které měly na tři tisíce účastníků. Nabídku knihovny využívají i školy z okolních obcí (Klášterec n. Orl., Kunvald, Líšnice, Nekoř, Slatina n. Orl., Helvíkovice, Bohousová, Česká Rybná). Základním, středním i mateřským školám v Žamberku a okolí poskytujeme spolupráci také v rámci projektových dnů v souladu se šablonami MAS Orlicko. Tyto programy trvají čtyři vyučovací hodiny a střídají mnoho různých úkolů, pomůcek, rekvizit, her a aktivit na daná témata, v roce 2023 proběhly projektové dny s knihovnou dvakrát v SŠ a ZŠ Tyršova 214, Žamberk.

 

Již tradičně jsme v červnu pořádali pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 86 dětí slavnostně skládalo čtenářský slib. Pasování se pravidelně účastní starosta města, který svým zapojením dodává celé akci na významu a důležitosti.

 

Pracovnice dětského oddělení docházela pravidelně do Mateřské školy Sluníčko, kde vedla program předčtenářské gramotnosti připravený především pro předškoláky. Tato i ostatní mateřské školy ve městě a okolí se současně účastní i našich bibliotematických programů pro MŠ, připravených tak, aby zaujaly malé děti.

 

Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP region 08, jedna z knihovnic je garantkou seznamu doporučených knih pro 1. třídu. Věnujeme se také dalším aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem. Účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojeni jsme již od prvopočátku do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2023 se soutěže aktivně zúčastnilo 65 dětí, pro které jsme připravili na konci školního roku a před Vánoci i motivační Krámek Lovců perel.

 

V roce 2023 jsme inovovali webové stránky knihovny: nový web má moderní grafiku, přístupný je i uživatelům s postižením zraku a je responzivní, tj. optimálně se zobrazuje na různých zařízeních.

 

Knihovna v loňském roce opět zajišťovala regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích – Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí. Revize knižního fondu byly provedena v knihovně v Helvíkovicích. V obecních knihovnách proběhly metodické návštěvy. Jedno společné setkání knihovníků se uskutečnilo v dubnu v MěK Žamberk. Celkem bylo v r. 2023 nakoupeno a zpracováno pro středisko do fondu VS 555 knih za 131 tis. Kč. Distribuováno okolním knihovnám bylo 33 souborů knih o 2 023 svazcích. V loňském roce jsme pokračovali ve sdružování prostředků okolních obcí na nákup knižního fondu, za 35 tis. Kč bylo nakoupeno a zpracováno do fondu VF 171 knih.

 

Fond knihovny, novinky z knihovny a veškeré informace o akcích a poskytovaných službách knihovny jsou zveřejněny na webu www.knihovnazamberk.cz, o aktivitách knihovny informujeme také na FB, Instagramu a v Žamberských listech.

Zpět